Odborná společnost Konopí je lék,z.s. dne 22.11.2016 a zakladatel společnosti dne 26.11.2016

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4, 602 00 Brno

Naléhavé


Věc: žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb a kárné/trestní podněty (dle textu)


K podání: Dovolte prosím nejprve předznamenat, že pokud sp.zn. veřejně dostupných rozhodnutí Ústavního soudu obsahují rozhodnutí prvoinstančních, odvolacích a dovolacích soudů a jednání státních zastupitelství, uvádíme právě jejich sp.zn. jako jisté zobecnění.

Shrnutí dosavadního naplňování přístupu k informacím a podaným podnětům: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16. K žádosti o informace ve věci výzkumu adresované vedoucímu VSZ se připojil dne 17.11.2013 primátor a poslanec Olomouce Martin Novotný, byl však odeslán za advokátem ….

Zatímco ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření základních principů volebního práva a popření rovnosti občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny další ústavní stížnosti od roku 2012 opakovaně napadaly popření základního práva na informace, život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Totéž marně stěžoval v právně přípustné ústavní stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.

Všechny výše označené ústavní stížnosti (krom aktivní stížnosti III.ÚS 3354/16) byly označeny za nedůvodné, stížnosti ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě vědomě nepravdivého výroku justice všech stupňů, že konopí je prekurzor a odmítnutí (mlčení) justice řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání stěžovatelů danou z úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále při současném odmítnutí řádně soudně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického měřeného vzorku a především nevyrovnání se se zákazem či ignorováním vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz např. ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v podání již ze dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz adresovaného exekutivě a justici, tzn. před podáním prvního dovolání Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231 /2011 a první ústavní stížností sp.zn.II. ÚS 664/12 ve věci práva na výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kdy navíc nikdy v letech 2008 – 2016 nebyly v rozporu se zákonem jako účastníci řízení povoleny poškozené nevládní organizace.

Právně přípustné stížnosti na ČR věci výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) odmítla dvakrát předat Soudnímu dvoru Evropská komise, stejně tak je odmítl meritorně projednat také Evropský soud pro lidská práva, konkrétně pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného nikdy nedoloženého prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).

Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedy obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.

Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli i v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) k zákazu všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření z doložených zločinů proti lidskosti Českou republikou.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13.10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. i v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010 opakovaně si věc všechny stupně SZ pouze přehazují a označují za nedůvodné bez jakéhokoliv zdůvodnění absence řádného vyšetření). Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012 – stěžovalo cca 200 občanů).

Dodejme ještě, že stejně tak byly v daném období předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace vědomé justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016, což tímto dáváme prošetřit (tzn.č.j. S 456/2016 a SM 259/2016) s ohledem na porušení zákona, ev. ve spolupráci s Msp projednat a sloučit k stávajícím již podaným stížnostem na řádné nešetření kárných podnětů předsedy NS ČR, VS v Olomouci, KS v Brně a OS Prostějově v předmětné věci (aktualizace s č.j. doložena k 17.11.2016 MSp).


Sdělte prosím tyto informace

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a dále na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci nejvyšší státní zástupce či jiný odpovědný již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) úředníky zastupitelství další pracovníky OČTŘ, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud mají být občané takto brutálně kráceni na svých právech a dále zda budou na popud NSZ zahájena kárná řízení a vydáno opatření obecné povahy žádané vydat k ochraně zákonnosti od roku 2011.


2) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (viz https://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou snad právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně ve výše označených ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo. K tomuto rovněž prosím sdělte nebo označte povinného, zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Office oprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


3) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené zahraniční instituce, který je oprávněn vymahatelně věc vyšetřit a rozhodnout o porušení práva, když rovněž veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za vydatné podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR.


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016


MUDr. Aleš Skřivánek, místopředseda---------------------------------------------------------------------------------------

Dvořák, MMCA, 12.1.1962. 798 55 Ospělov 6

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně
prostřednictvím
Vrchního státního zastupitelství v Olomouci


Věc: Stížnost a odvolání na rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 23.11. SIN 63/2016, kárný podnět

Dne 20.11.2016 jsem podal k stále blokovaným řádným přezkumům a nešetřeným trestním podnětům níže uvedený kárný podnět a stížnost na zkorumpované státní zástupce ignorující 8 let právní řád a dělajících, že neumí česky jak státem placené mentolky.

Žádal jsem také vědět od všech oslovených státních zastupitelství, které z nich je povinno zadat příkazem policii vyšetři zločiny proti lidskosti způsobené podezřelými pachateli (nejen) na OS a OSZ Prostějov (zejména st. zástupce Černík a soudkyně Otrubová) krytými vedoucím OSZ (Kezniklová) a OS (Vrtěl) a dále na KSZ v Brně st. Zástupkyní Hojovcovou (přezkumy) a v informační rovině st. Zást. Sladký a v Olomouci na VSZ st. Zástupcem Iśtvánem a dalšímmi na NSZ st. Zástupcem Zemanem a dalšími, takže jako by ta mentolková hradba byla neprůstřelná, když jsou přímo vedoucí SZ spolupachatelé a ryba, jak známo, smrdí od hlavy.

Pokud nyní soudruh Ištván v rozporu se zákonem odmítl sdělit, které ze st. Zastupitelství je povinno přikázat policii věc vyšetřit, pak nejde o nic jiného než další důkaz zvůle. Proti takovému jednání podávám stížnost z hlediska správního práva pro nevhodného chování státního zástupce, dokonce vedoucího, který by měl jít vzorem a v rámci odvolání žádám NSZ informace vydat, nebo přikázat vydat.

Sděluji, že zrůdnost konání zločinců Černíka a Otrubové 6 let poté, co měli v hlavním líčení 2 T 104/ 2010 důkazy o tom, že mají jednat jako občané a funkcionáři demokratické země a ne zločinci, posiluje v roce 2016 podezření za napomáhání trestné činnosti Prostějovského večerníku (OSZ vyjímečně přikázalo na konci září 2016 policii vyšetřit - Černík- nešetření opakovaných hnusných pomluv Prostějovského večerníku, že jsem si na marihuaně udělal výnosný byznys a současně z odůvodnění domovní prohlídky známé zahájení sledování naší farmy právě v tomto období) konfiskaci NTB dne 17.10.2016 a konfiskace konopí dne 17.10.2016 – tedy o dva měsíce později než bylo od 18.8.2009 – 3.9.2015 vždy konáno – byla jen průhledná zástěrka pro to, aby se Černík s Otrubovou dostali k informacím a datům, za které může stát před soudem jejich hlásná trouba – Prostějovský večerník.

Jako první přílohu ale dokládám podání zaslaní oběma státním zastupitelstvím dne 26.11.2016 v 22: 57 hod na vaši podatelnu a nyní zaslané bez 15 příloh, toliko s průvodním textem.

Hezký den Dušan Dvořák

URGENTNÍ
Ústavní soud sp. zn. III.ÚS 3354/16

Jak dokládám níže, dne 26.11.2016 ve 22:57 hodin jsem vám z emailové adresy dusan.dvorak@konopijelek.cz zaslal opravený dodatek ústavní stížnosti sp. zn. III.ÚS 3354/16 s 15 přílohami spojený s pokynem advokátovi k písařské chybě.
S pozdravem
Dušan Dvořákem

Důkaz:

Datum:
26. listopadu 2016 22:57
Předmět: Fwd: II. ÚS 3196/15; doplnění
Komu:
podani@usoud.cz, advokati@konopijelek.cz
Kopie: radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@rozhlas.cz, info@ceskatelevize.cz, podatelna@rrtv.cz, podatelna@osoud.pro.justice.cz, podatelna@osz.pro.justice.cz, podatelna@vsoud.pha.justice.cz, ombudsman@rozhlas.cz, olomouc@ctk.cz, epodatelna@ochrance.cz, rektor@upol.cz, zurnal@upol.cz, e-podatelna@upol.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, posta@msp.justice.cz, posta@vlada.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, podatelna@vsz.pha.justice.cz, podatelna@vsz.olc.justice.cz, podatelna@msoud.pha.justice.cz

URGENTNÍ
Ústavní soud sp. zn. III.ÚS 3354/16
k trestním řízením dne 28.11.2016
Vrchní soud v Praze sp. zn 11To 96/2016
OSZ a OS v Prostějově cca 10 aktivních řízení


Věc: v aktivní desáté ústavní stížnosti sp. zn. III.ÚS 3354/16 omluvám tímto pana advokáta za písařskou chybu, a totiž, že dne 25. listopadu 2016 zaslal Ústavnímu soudu další dodatek, ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 3196/15, když mělo být správně uvedeno sp. zn. III.ÚS 3354/16 a dovoluji si naléhavě připomenout, že komplexní psychiatrický posudek PN Bohnice na mou osobu vylučující mou právní nezpůsobilost v trestních řízeních 2009-2016 vypravený údajně již dne 12.9.2016 stále nedorazil k olomouckému soudu do spisu 5 Nt 111/2016 a zřejmě je potřeba jej přepsat dle zadání justice a stáních zastupitelství dříve, než mi bude vrácen dne 17.10.2016 bez zájmu justice a exekutivy zkonfiskovaný NTB s důkazy pro cca 20 soudních řízení a nemohu rovněž podat právně přípustnou stížnost na rozhodnutí ČR k ESLP kvůli propadnutí termínu 6 měsíční lhůty.

K písařské chybě: Pan advokát dne 25.listopadu 2016 mylně označil za dodatek č. 2 dodatek č. 3 k podané ústavní stížnosti sp.zn. II. ÚS 3196/15 zaslané však soudu přesně před rokem dne 25.listopadu 2015, která již byla soudci - prekurzory Suchánkem, Fialou a dalšími důvodně podezřelými soudci kryjícími organizovaný zločin - viz níže - rozhodnuta jako vždy od roku 2012 odmítnutím projednání a jako všechny předchozí prekurzorová rozhodnutí české justice, ÚS, EK a ESLP v mém případě od roku 2010.

Všechny advokátem zaslané přílohy dne 25. listopadu 2016 uvedené v příloze jsou však zaslány správně a na můj pokyn, chybí však odůvodnění podání dodatku, které zasílám níže.

Stále vysoce aktuální dodatek č. 3 ke stížnosti sp.zn. II. ÚS 3196/15 - viz příloha - však prosím soud ponechat jako další silný důkaz naléhavosti řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III.ÚS 3354/16. Loňská ústavní stížnost sp. zn. II. ÚS 3196/15 byla s celkem 7 zcela absolutně důkazy nejobsáhlejšími přílohami, na čemž jsem roky pilně pracoval.

Dále doložené přílohy tvoří důkaz pro vyloučení označených soudců ÚS sp. zn. III.ÚS 3354/16 - viz níže a přílohy - a dále slouží jako důkaz ke správní a civilní žalobě s náhradou škody na Českou televizi a rozhlas, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání za letitou cenzuru, manipulativní nepravdivou propagandu, krytí zločinu a šíření poplašných zpráv - adresováno žalovaným a městskému soudu k žalobám na ministerstvo kultury a zdravotnictví vedeným pod sp. zn. 5 A 185/2016 a 8 A 127/2016 .

Prosím tímto pana advokáta, aby zaslal ÚS do Mikuláše 2016 - nyní již bez níže uvedených příloh, avšak s novou doloženou přílohou - podání odborné společnosti Konopí je lék, z.s. v zastoupení MUDr. Aleše Skřivánka ze dne 22. listopadu 2016 a zaslal odůvodnění dodatku stížnosti sp. zn. III.ÚS 3354/16 inspirované mým pokynem ze dne 23.listopadu 2016 k vyloučení soudců - viz níže a přílohy, nebo jen na toto podání pouze odkázal, pokud je odůvodnění vůči podezřelým pachatelům na ÚS příliš expresivní nebo zbytečně detailní stran pramenů zvůle. Prosím tímto velmi pana advokáta, aby se napříště vyvaroval písařských chyb, byť pouze bagatelních a opravitelných dle smyslu podání, nikoliv fatálních a naprosto tragických písařských chyb, jako učinili vědomě označení ústavní soudci, které níže navrhuji vyloučit pro velmi důvodné a kvalifikovaně doložené podezření z aktivní participace na organizovaném zločinu - viz přílohy a níže.

Proto je podání rovněž adresováno policii, ministerstvu vnitra a nejvyššímu státnímu zastupitelství a ministerstvu spravedlnosti k probíhajícím aktivním stížnostním řízením a kárným podnětům na dosavadní justičně exekutivní kartel v letech 2008 – 2016 vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a nejen jim.

S úctou a v očekávání bohaté mikulášské nadílky nálezu pléna Ústavního soudu ČR sp. zn. III.ÚS 3354/16 ve složení ve věci kárnými excesy nezatíženými ústavními soudci Miladou Tomkovou, Janem Musilem, Jaroslavem Fenykem, Vladimírem Sládečkem, Vojtěchem Šimíčkem a Tomáše Lichovníkem vám, rodině a přátelům v kopii přeji k blížícímu se Mezinárodnímu dni pro lidská práva dne 10.12.2016 vše dobré.

- zasláno bez 15 důkazních příloh také datovou schránkou Dušana Dvořáka -

26. listopadu 2016
Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, CZ 798 55 Evropa u Ospělova č.p. 6
Pozn: v 17. století byl dům č.p. 6 kovárna a o domě č.p. 6 vypráví doložená legenda o velkém koni, který vylezl nejen z ústavních bažin zde http://artlanguagefactory.blogspot.cz/2011/11/kazda-vesnicka-je-od-druhe-jina-jako-je.html

Pokyn advokátovi ze dne 23.listopadu 2016 k ústavní stížnosti sp. zn. III.ÚS 3354/16 s podnětem ke zrušení §§ 283-287 tr.z. etc. - drobně specifikováno první trestní řízení

Vážený pane advokáte

Podejte prosím dodatek již desáté ústavní stížnosti sp. zn. III.ÚS 3354/16 (8 x ve stejné věci § 283 tr.z. právě řešené a nikdy ÚS meritorně neřešené od roku 2012 s nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor, aby věc neřešil Soudní dvůr atd.) a přiložte v příloze uvedené dokumenty a důkazy systematického porušování (nejen) mých základních práv a svobod již 8 let a trvejte prosím na naléhavosti a meritorním projednání, jehož se justice a exekutiva 8 let zříká, viz naše závěrečné řeči před prvním předem rozhodnutým odsouzením a popřením základních práv a svobod dne 27.10.2010 (2 T 104/2010) – 13.4.2012 ( II. ÚS 664/12), na které je justicí a exekutivou jen vždy odkázáno přes důkazy vědomých excesů a nepravd, http://respekt-blog.blogspot.cz/2015/02/zaverecna-rec-obzalovanych-manzelu.html

- dokument Ústavnímu soudu, v němž žádám o vyloučení určitých ústavních soudců a řádně toto zdůvodňuji, proč, když někteří soudci jako pan soudce Suchánek dokonce již 3x vědomě lhali, že konopí je prekurzor, aby to neřešil Soudní dvůr, a znovu to pan Suchánek soudí a tedy proč nemohou soudci jednat nestranně a současně žádám jako důkaz přiložit můj u ÚS vedený v dokumentu označený správní spis s více než 100 stranami v roce 2016 odůvodňující vyloučení předsedy soudu Rychetského a dokazující mou nevinu a zřejmě celo justiční infekční neschopnost udržet v paměti a porozumět důkazům, že došlo k lidským, rodinným a celospolečenským tragédiím a škodám, které nelze přejít - jen v totalitě, ne právním státě.

- dokument Usnesení PČR o vrácení věci ve spojení s Rozhodnutím předsedy Nejvyššího soudu, kdy policie konfiskuje již tolik let konopí, pak - jak je uvedeno v příloze - chce opakovaně část naprosto znehodnocených věcí jen tak bez náhrady škody vracet a přitom, jak dokládá rozhodnutí předsedy NS, policie nemá žádnou normu na měření obsahu THC v konopí a určení vzorku k měření a rozhodnutí policie jsou vždy nepřezkoumatelné, včetně neexistence judikatury k této věci a důkazu měření THC policií v každém kraji jinak dle zvůle úředníka a poslední napadané usnesení NS v této ústavní stížnosti, kdy obsah THC tvoří jediný argument obžaloby, po letech mlčení tvrdí toliko to, že policie vychází z unijní normy (kam vychází? zahulit si, rozkrást semena, květy, tintury, masti a výtažky?), když bylo excelentními znalci Petrem Ondrou a Lumírem Hanušem doloženo také ústavnímu soudu opakovaně, že nikoliv a nikdy a brutálně ne a že je to nepravda a jsou extrémní rozdíly dle určení vzorku k měření a vždy policie porušuje zákon o návykových látkách a definici konopí v § 2 písm d) k určení vzorku k měření jako celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku a nikdo nikdy nemůže zjistit a neví, co vlastně měří

- Dokument Finanční správa velmi silně naznačující, že tento dosavadní kartel justice a exekutivy možná řídila Finanční správa, neboť ta, půl roku před vynesením prvního odsuzujícího rozsudku dne 27.10.2010 rozhodla o (našem) trestu (následně bylo na rozsudek vždy jen odkazováno a argumenty obhajoby nikdy nevyslyšeny ač nikdy nevyvráceny) a ÚS to nikdy nevadilo, což mne vždy šokuje, protože jsem měl ÚS v úctě a že bude i sám předseda ÚS krýt vrahy jsem vůbec netušil a běhá mi mráz po celém těle, jaké zločiny musí fašouny a bolševiky poškozená justice obsahovat ve svých kafkovských útrobách a občané se nedovolají práva ani 26 let po pokusu o právní stát bohužel řízený zahraničními protektorátními pravidly gubernie a stále v rukou bývalých a novodobých StBáků a příslušníků Národní Fronty. Viz Sdělení soudu od odborné společnosti Konopí je lék,z.s. více než dva měsíce před rozsudkem 27.10.2010 a trestní podněty 3, resp. 5 ti nevládních organizací ze dne 11.5.2011 a ze dne 14.5.2016 jsou v příloze. Země zapomnění.

Děkuji za Váš zájem a přeji hezký den a kopii podání mi prosím zašlete

Dušan Dvořák

Důkaz:
Od: Pavel Andrle, advokát <mgr.pavel.andrle@gmail.com>
Datum:
25. listopadu 2016
Předmět:
II. ÚS 3196/15; doplnění
Komu:
podani@usoud.cz
Kopie: dusan.dvorak@konopijelek.cz

Vážení,
ve věci vedené pod sp.zn. II. ÚS 3196/15 si Vám dovoluji zaslat dodatek č. 2 k podané ústavní stížnosti.
Zůstávám v úctě
Mgr. Dušan Dvořák
i.s. Pavel Andrle, advokát


Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 0spělov 6
Ústavní soud
sp. zn. III.ÚS 3354/16
č.j. SPR. ÚS 3/16


Právní věta: Právní názor soudce Ústavního soudu …… činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce “ . Nález ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06 Z nálezu vyplývá, že nejen soudce Ústavního soudu, ale soudci obecně nemohou v rozporu s fakty a důkazy nepravdivě tvrdit, že země je placatá, konopí že je prekurzor a už vůbec nemohou tvrdit, že zabití, týrání, mučení, zmrzačení a zneuctívání občanů jsou dobrou prevencí lidských tužeb po základních právech a svobodách a je potřeba je za toto občany vinit.
Věc: Odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu dne 22. listopadu 2016 č. j. SPR. ÚS 3/16-138 spojené s návrhem na vyloučení soudců Ústavního soudu při projednávání desáté ústavní stížnosti Dušana Dvořáka sp. zn. III.ÚS 3354/16. Viz deset let ústavních stížností Dušana Dvořáka vedených pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 s aktivní stížnosti III.ÚS 3354/16.
8 let jsem trestné stíhán za realizaci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pro porušení § 283 tr. z. (10 x obviněn, 5x v kategorii zločin) a justice se odmítá vyjádřit k netrestnosti skutku.
Odůvodnění odvolání: Dne 22. listopadu 2016 pod č. j. SPR. ÚS 3/16-138 generální sekretář ÚS uvedl, že podaná žádost není v režimu infozákona, totiž žádost, zda si předseda soudu uvědomuje, že nepodáním kárných podnětů na soudce tvrdících vědomě nepravdivě v rozhodnutích II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, že konopí je prekurzor, aby věc nebyla předána Soudnímu dvoru (o prekurzorech rozhoduje členská země), sám neporušuje zákon, zvláště pak za situace, kdy jsou uvedeným soudcům a předsedovi soudu opakovaně doloženy zločiny způsobené státními orgány potvrzené i soudním znalcem, které však od roku 2009 – 2016 odmítá šetřit policie, státní zastupitelství, justice i ministerstvo spravedlnosti. Protože na uvedené soudce-prekurzory bylo jen v roce 2016 podáno občany a nevládními organizacemi více než 100 kárných podnětů, v rámci odvolání je žádáno jednoznačné stanovisko předsedy soudu, zda si spolupachatelství na organizovaném zločinu uvědomuje, nebo ne.
Odůvodnění vyloučení soudců Ústavního soudu z pléna při projednávání stížnosti III.ÚS 3354/16: Důvodem je důvodné podezření z nadržování a participace na organizovaném zločinu v předchozích ústavních stížnostech proti Dušanu Dvořákovi, jeho rodině a členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a odmítání podání kárného návrhu na tyto důvodně podezřelé soudce se zalíbením v nepravdách, podpoře násilí a účelovém vyhýbání se meritorních rozhodnutí, konkrétně vyloučení aktivních ústavních soudců Pavla Rychetského, Radovana Suchánka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Ludvíka Davida, Davida Uhlíře, Stanislava Balíka, Jiřího Zemánka a Kateřiny Šimáčkové a posuzování stížnosti v dané věci kárnými excesy nezatíženými soudci Miladou Tomkovou, Janem Musilem, Jaroslavem Fenykem, Vladimírem Sládečkem, Vojtěchem Šimíčkem a Tomáše Lichovníkem. Odmítnutí ústavní stížnosti ze dne 28.9.2016 sp.zn. IV.ÚS 3238/16 dne 9.11.2016 s tvrzením, že stížnost nepodal Dušan Dvořák při písařské chybě advokáta opravené dne 10.10.2016 v záchovné lhůtě 60 dní od obdržení dalšího prekurzorového rozhodnutí Nejvyššího soudu nevnímám jako důvod vyloučení.
Žádám laskavě a navrhuji, aby byl spis č. j. SPR. ÚS 3/16 přičleněn k stížnosti sp. zn. III.ÚS 3354/16, neboť obsahuje důkazy porušování zákonů ve věci, kterou soud projednává v ústavní stížnosti.
Dne 23.11.2016 Dušan Dvořák, MMCA
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvořák, MMCA, 12.1.1962. 798 55 Ospělov 6

Krajské státní zastupitelství v Brně - č.j 1 KZN 1967/2016
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci - 1 SPR 107/2016
Nejvyšší státní zastupitelství – kárné podněty


Věc: návrh na kárné podněty ve věci od roku 2009 zákonně nekonajících státních zástupců OSZ Prostějov, KSZ v Brně a VSZ v Olomouci a od roku 2010 NSZ a dále soudců OS Prostějov jako žádost o přezkum dalšího vědomě účelového nezákonného rozhodnutí st. zástupkyně Hojovcové z KSZ v Brně kryjící roky zločiny páchané státními zástupci a soudci na OSZ a OS Prostějov, nyní v rozhodnutí ze dne 15. listopadu 2016 č.j 1 KZN 1967/2016 – 21 jako druhý dodatek žádosti o přezkum opětovně vědomě účelového nezákonného rozhodnutí VSZ Olomouc, které se vůbec v kárném podnětu k této brněnské st. zástupkyni Hojovcové a jejim vědomě nepravdivým výrokům, že zabití a zmrzačení občanů z výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) opakovaně projednal Nejvyšší soud, nyní u VSZ Olomouc v rozhodnutí ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 a stížnost/odvolání na rozhodnutí VSZ v Olomouci dne 11.11.2016 č.j. SIN 53 a 54 /2016 z důvodů nepřezkoumatelnosti. Tvrzení VSZ, že se nebude vyjadřovat, zda je konopí prekurzor a podobně, když jde o důkaz k páchání zločinu je děsivý cynismus st. zástupce Ištvána, kterého opakovaně navrhuji kárně šetřit za napomáhání a krytí trestných činů.

Odůvodnění kárného podnětu: Přestože Nejvyšší a Vrchní státní zastupitelství podalo přezkum mého trestního podnětu na opětovné zločiny páchané nyní dne 17-18.10.2016 státními zástupci a soudci OSZ (zejména st. zástupce Černík) a OS Prostějov (zejména soudkyně Otrubová) k prošetření KSZ v Brně, státní zástupkyně Hojovcová opětovně účelově spis předala k prošetření důvodně podezřelým pachatelům na OSZ Prostějov – prý k prošetření zákonnosti postupu policejního orgánu-, když policie byla důvodně podezřelými zločinci na OSZ a OS Prostějov opětovně zneužita k trestné činnosti dle §§ 149, odst, 4 a 401 tr.z. a právě ochránkyně těchto zločinů na KSZ v Brně Hojovcová tyto zločiny dlouhodobě kryje a takto účelově nezákonně rozhoduje. K těmto trestně právně postižitelným skutkům pak dalo VSZ Olomouc dne 11.11.2016 č.j. SIN 53 a 54 /2016 odmítavé rozhodnutí vydat informace, což je stěžováno a odvoláváno tímto, když jde jednoznačně o veřejné informace opřené o zákonnost/nezákonnost postupu státního zastupitelství. Věc se šetří dle obsahu, ne dle formy podání např. zákon o informacích. Takovou arogancí čiší nejen st. zástupce Sladký na KSZ v Brně, ale i st. zástupce Ištván z VSZ v Olomouci. Oba dělají, že zapomněli český jazyk a význam slov. Jenže stejně tak nezákonně od roku 2010 rozhoduje NSZ opakovaně nejen vůči mně, viz např. naposledy odvolávané rozhodnutí 1 SIN 49/2016 a cynismus s tímto jednáním na NSZ spojený a vědomě nezákonné ignorování zločinů v trestních i správních řízeních na Nejvyšším státním zastupitelství.

Na osobou dlouhodobě kryjící zločiny páchané stáními zaměstnanci na OSZ a OS Prostějov na KSZ Brno st. zástupkyni Hojovcou dávám tímto opětovně kárný podnět a žádám důrazně podnět připojit ke stížnosti (přezkumu) na účelové a nepřezkoumatelné rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 st. zástupce Ištvána, ve kterém se k porušování zákona touto st. zástupkyní vůbec nevyjádřil, když je to právě ona, kdo řádné přezkumy blokuje, roky nepravdivě a v rozporu se zákonem o státním zastupitelství a judikaturou (bez řádného odůvodnění) a zcela účelově rozhoduje věc neprojednat a namísto služby veřejnosti kryje pachatele zločinů stejně tak bohužel činí st. zástupci na VSZ a NSZ, což je děsivý organizovaný zločin.
Nezákonnost a cynismus, s jakým všechny stupně státních zastupitelství ignorují vyšetření závažných zločinů je právně napadnutelná i po 10 letech, protože jde o nepromlčitelné zločiny, to by si měli všichni, kteří o tomto rozhodují , uvědomit.

Žádám tímto rovněž všechna tři oslovená státní zastupitelství dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. o sdělení, kdo je z vás povinen ze zákona zadat a kterému útvaru policie přikázat vyšetřit soudním znalcem již 11.5.20211 vám všem třem opakovaně doložená tvrzení o způsobených tragédiích státními zástupci a soudci na OSZ a OS Prostějov včetně jmen zabitých, utýraných (Kodym, Novotná, Kopřiva) a tisících zmrzačených lidech (včetně mne) a chybění až 90% zkonfiskovaného majetku z ospělovské farmy v důsledku údajné ochrany občanů před rostlinou konopí primárně státním zástupcem Černíkem z OSZ Prostějov a soudkyní Otrubovou z OS Prostějov krytými vedoucími OSZ a OS Prostějov a dále, kdy si pak státní zástupci s justicí k ochraně těchto zločinců vymyslíte, že konopí je prekurzor, neboť jinak by věc už v roce 2010 řešil Soudní dvůr a k spáchaným zločinům a popřením principů právního státu mlčíte všichni svorně jak zařezaní.

Sdělte , kdo je povinen tento důkazy doložený trestný čin na zdraví a životě občanů zadat policii vyšetřit a kdo to bude dozorovat, když to všichni včetně policie odmítáte udělat. Ti zabití a zmrzačení občané snad nejsou občané této země?

K tomu vsuvka odborného sdělení: Rostlina konopí, jak je věděcky doloženo od roku 1994, léčí nejen rakovinu a nejen paliativně, ale některé typy i kauzálně (viz přednášky vědců a lékařů z celého světa na konferenci Cannafest 2016 v Praze) a současně nejšetrněji, nejbezpečněji a nejlevněji a současně nejde patentovat v tom zřejmě tkví jádro pudla, kdy státní zastupitelství namísto ochrany občanů a ochrany státního rozpočtu chrání drogové/farmaceutické mafie a především státní zástupci a soudci a také policisté kryjí vlastní tmářství, nevzdělanost a předsudky v rozporu s právem OSN, Evropy, EU a naší země, viz §§ 28 a 31, odst. 1 tr.z. a právo OSN, dále pak unijní a česká judikatura netrestnosti léčby a výzkumu konopí.

Pokud jsem již od roku 2000 mohl ve městě základů světové vědy o cannabisterapii v Olomouci ve Středisku prevence drogových závislostí P-centrum ve spolupráci s Palackého Univerzitou a FN Olomouc poskytovat bezplatné analýzy syntetických nebo přírodních drog (vládní program harm reduction od roku 2000) a poskytovat léčebný a rehabilitační program těžce závislým na opiátech a zajišťovat těmto nemocným lidem (od roku 1964, WHO) vysoce návykový a nebezpečný (předávkování - ohroženo srdeční a dechové centrum) metadon, mám ceny vlád a odborných společností a ještě v roce 2016 musím pro analýzy konopí pro výzkum platit horentní sumy a současně ale nesmím ani umírajícím poskytovat konopí, čili vysobezpečný, minimálně návykový (jako káva) a naprosto jednoznačně pro zcela vyčerpaný organismus nejšetrnější a všestranně terapeuticky působící lék nejen proti bolesti – což je konopí, pak se jako státní zástupci vědomě dopouštíte zločinu a nejen na onkologicky nemocných, nebo jinak mnohdy nevyléčitelně a progresivně nemocných, ale viním vás i za všechny diabetiky, kdy každý rok více než 10 tisícům zbytečně useknou nohu a nemám - a s kolegy při komplexní terapii (psychosomatika a sociální práce) ani nebudeme mít - jedinou reklamaci, současně jste pak společně od roku 2009 způsobili miliardové škody na veřejných rozpočtech.

Copak si opravdu myslíte, že neštěstí chodí po horách a že se vás to netýká?!

Copak je tak těžké nechat státním zastupitelstvím prověřit odborným týmem např. na prestižní Hebrejské univerzitě, jakou fatální roli má z hlediska zdraví a prevence nemocí a také život ohrožujících stavů, úrazů a jejich rehabilitace endogenní kanabinoidní receptorový systém a jak je zejména u stařeckých chorob konopí jednoznačně a zcela oprávněně primárním přírodním léčivem a velmi kvalitní a pro terapeuticky působící výživou (protein a olej)? Možná i v českém moravském protektorátu by se našla vysoká škola, která by o tomto mohla podat odborné vyjádření.

Copak si opravdu myslíte, že v horním limitu konopné vyhlášky v lékárně pod monopolem nekompetentního SUKLu oceněné konopí za 50 tisíc měsíčně je někomu z občanů dostupné(?), když si z teprve po nákupu v lékárně se 180 gramy květu konopí na měsíc (kdy je pod kuratelou trestního práva 10 gramů!) bude za další cca 2-3 tisíce připravovat (nelegálně?) extrakt, pak za další 2-3 tisíce čípky a teprve poté může zahájit efektivní terapii u řady nemocí a navíc s minimem dopadů na psychiku a stav omámení, když k těmto lékárenským a bylinkářským úkonům požádá (nelegálně konající?) lékárnu – lékárníka – farmaceuta – chemika atd., nebo že snad je realitou právního státu, když 180 gramů konopí za 50 tisíc na měsíc vhodí nemocný do vany do koupele a že mu snad 180 gramů měsíčně na koupele bude stačit, když ho používá právě takto a terapeuticky? Jako lidé s onemocněními kůže, svalové tkáně a systémová onemocnění a ze zahrady stojí toto množství rodinu vypěstovat jenom píli a čistou půdu a ovzduší a pro rostliny obecně příhodné podmínky?

Berte prosím na NSZ nový trestní podnět a vyrovnání se s jednoduchou právní otázkou a důkazy, zda je/není vaší zákonnou povinností - vzhledem ke škodám na státním rozpočtu a doložitelnému zbytečnému utrpení minimálně deseti-tisíců občanů ročně v naší zemi (záměrně podhodnocuji- viz diabetes) a s ohledem na konzistentní unijní judikaturu k neoznámeným novelám technických předpisů k výrobě výrobků (nyní konopných produktů a léčiv), zkrátka zda musíte šetřit zcela vědomé nenotifikace (a tedy nevymahatelnosti) novel zákona o návykových látkách a zákona o léčivech ministerstvem zdravotnictví za podpory SUKLu od vstupu do EU dne 1.5.2004 (viz databáze TRIS!) závazně přikázat vyšetřit, zda se někdo, kdo?, nedopustil trestného či jiného deliktu ne notifikací novel těchto pro konopná léčiva klíčových zákonů nenotifikovaných dokonce ani při novelizaci zákonem č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren), zda zkrátka nedošlo vědomě a účelově k porušení právního řádu (viz kauza Diag Human), když zejména vládní poradkyně pro zákon konopí do lékáren Karolina Peake (jako jediná z politiků člen odborné komise k danému zákonu) byla osobně mnou rok před projednáváním novely č. 50/2013 Sb. velmi podrobně informována o enormně negativních důsledcích neoznámeného předpisu na státní rozpočet z hlediska porušení unijního obchodního práva. Konkrétně jsem jednal s Karolinou Peake dne 10.1.2011 (snad si pamatuji přesně) v parlamentu v její kanceláři v přítomnosti olomoucké poslankyně z VV (nepamatuji se) a dalších tří osob, z nichž jeden byl tuším pan Kafka, mladý právník a asistent Karoliny Peake, která je také právník, tehdy předsedkyně ústavního výboru. Přitom Karolina Pekae nejen jako poslanec, ale i jako člen odborné komise a místopředsedkyně vlády pro legislativu musela znát jednoznačné stanovisko Parlamentního institutu k novele č. 50/2013 Sb. z března 2012 – NOVELU DOPORUČUJEME NOTIFIKOVAT a lze doložit pozdější stanovisko Úřadu pro normalizaci, že novela měla být zcela jednoznačně notifikována, ale věc může rozhodnout pouze Soudní dvůr, kam nám však soudy a státní zastupitelství zakazují přístup, že prý je konopí prekurzor, když důkazně není! Pokud snad za tento zločin nemohou státní zastupitelství – resp. konkrétní státní zásupci jako Černík, Hojovcová nebo Ištván nebo věc roky ignorující nejvyšší státní zástupce Zeman, když takové prolhané soudce tvrdící, že konopí je prekurzor, odmítají šetřit, pak jde o čirý alibismus a nezákonnost, protože tvrzení, že je konopí prekurzor je stejný blud, jako tvrzení, že Země je placatá a Slunce namaloval soudruh Stalin.

Souhrnně řečeno se domnívám, že je zcela jednoznačně někdo zodpovědný a není těchto osob až tak moc, že bez jakékoliv notifikace od vstupu do EU prošel výzkum konopí k účelům pokusnickým a) s obsahem do 0, 3% THC v celé rostlině konopí pěstované na ploše do 100 m2 (od roku 2004/2005) a b) na ploše nad 100m2 plochy s konopím do 0,2% THC ve vrcholících (nikoliv v květech, jak je účelově vykládáno!) a současné neexistenci právních norem na zjištění obsahu THC a určení vzorku konopí policií k měření obsahu THC při stonásobném rozdílu dle měřeného vzorku, judikatuře netrestnosti konopné léčby rozhodnuté Nejvyšším soudem v roce 2008, zapsání THC do lékopisu a povolení výroby Dronabinolu (THC) od roku 2008/2009 opět bez notifikace a současně registrace zahraničního konopného Sativexu SUKLem v řízení v letech 2010/2011 a zahraničního konopného Bedrocanu v letech 2013-2016 (v roce 2016 dodala konopný květ fy Bedrocan česká „filiálka“ Bedrocanu ze Slušovic fy Elkoplast, zbytek dodávky však skončí v peci jednoznačně vinou MZ a SUKLu a škoda je i kvůli neoznámenému předpisu č. 50/2013| Sb. dobře právně vymahatelná ale hlavně stran škod způsobených letitou nezákonnou činností státních orgánů).

Dovoluji si státním zastupitelstvím všech stupňů připomenout, že to byly právě VV, které v lednu 2011 asi 14 dní po mé/naší schůzce s Karolínou Peake zveřejnily „průhlednou lež“, že budeme k vyřešení situace dovážet konopný Bedrocan z Holandska a současně všichni zúčastnění a předkladatelé pozdějšího zákona konopí do lékáren již v lednu 2011 věděli, že takový (navíc výzkumem jakkoliv neprošlý) lék v podobě konopného květu je nemocnému člověku zcela jednoznačně cenově nedostupný, protože jeden gram květu konopí je pak v lékárně za cca 300 Kč a na zahrádce nejméně 10x a někdy i 100x levněji při jakosti dle vyhlášky.

Na posledním zasedání zdravotního výboru v září 2012 (tuším 26.9.2012) před závěrečným přijetím novely č. 50/2013 Sb. Sněmovnou (existuje zvuková nahrávka, mluvím tuším od 18 minuty) všem přítomným poslancům do očí říkám tragické dopady této novely na nemocné občany a nezákonnost postupu přijetí předpisu nejen kvůli nenotifikaci včetně trestněprávních souvislosti v následujících letech (a následně toto sděluji ignorujícím předsedům Senátních výborů), neboť o porušení práva byli informováni a znali negativní dopady na státní rozpočet a utrpení občanů. Poslanci zdravotního výboru měli ode mne ilustrativní příklad nezákonnosti předpisu z unijního i českého práva: Lze -li poslancům představenou terapeutickou konopnou mast při optimalizaci procesů vyrobit za cca 500 Kč /100 ml a méně, nelze dle unijního práva a o ochrany občanů před monopoly a z důvodu ochrany spotřebitele spravedlivě žádat v lékárně cenu 5000 Kč za 100 ml masti, což bude realita po přijetí jejich novely a dále , že dle zákona o léčivech by měla mít mast deklarovaný obsah účinných látek, dnes však v lékárnách nemají konopné masti vůbec nic z hlediska známých léčivých kanabinoidu deklarováno a občané jsou cíleně mateni a klamáni (měli jsme ve výzkumu měřeno konopí na CBD a THC a CBN nejen Ústavem soudního lékařství FNOL se znaleckou pečetí) a mast by měla projít srovnávacím výzkumem dle složení látek (absolutně zakázán, resp. ztížen v rozporu s unijní směrnicí o léčivech tuším čl. 10 – neopakovat testování ověřeného - k nerealizovatelnosti)!


Všechny tyto výše uvedené zrůdnosti by měly být přikázány NSZ vyšetřit včetně zarytého mlčení ministerstva zdravotnictví k výzkumu 50 kilogramů konopných drog každoročně, které hlásí ministerstvo za naši zemi OSN a oak odmítá doložit jedinou informaci, včetně děsivé státními orgány živené stresové situace onkologicky a jinak nemocných konopných kriminálníků pěstujících konopí nebo jejich přátel či rodin pod kuratelou trestního práva, nebo např. (pracujících) řidičů léčících se konopnými léčivy deklarujícími po počátku terapie schopnost bezpečně řidit automobil (zákon o léčivech) a podzákonný trestní limit 0,2 ng THC /ml krve jako důvod odebrání řidičského průkazu a případně i důvod pro údajné spáchání závažného trestného činu, když jde o nejnižší měřitelnou hodnotu THC, jak ministerstvo dopravy přiznalo z důvodové zprávy, a metabolismus kanabinoidu, jak se ví 20 let a více, je zcela odlišný od alkoholu a limit u Světové antidopingové federace byl z 15 ng THC navýšen na 150 ng THC v ml krve. Jak může právní stát takto jednat s občany své země, když má sám roky máslo na hlavě za své jednání by se měl naopak občanům omluvit a kát se za spáchané zločiny.


Páchání zločinů státními orgány za přispění cenzury v Českém rozhlase a televizi byste měli dle mých znalostí právních předpisů na NSZ v Brně zcela jednoznačně přikázat vyšetřit, neboť tragické dopady a enormní škody na veřejných rozpočtech jsou opravdu nepředstavitelné a vámi bez argumentace odmítané.


Jak vám dokládám/e roky, k vyřešení věci stačí pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce, že třeba u nevládních organizací, které zřídily Edukativní konopnou kliniku, nebo u Konopné církve nebo i jinde, kde mají zájem o výzkum a pomoc trpícím registrovaní občané mají právo si pěstovat konopí k terapii a my s partnery pak těmto občanům můžeme kontrolovat jakost konopí a monitorovat široký výzkum a jeho dopad, což bude zcela jednoznačně několik miliard plus na státním rozpočtu ročně, což je však s ohledem na prospěch konkrétním lidem vždy druhořadé. Zastavit zločiny je primární povinností státních zastupitelství, natož NSZ a jeho čelního představitele


Žádám, aby NSZ sebralo odvahu a po letech mlčení a ignorance k právnímu řádu demokratické nikoliv totalitní země konalo v souladu se zákonem a kárné a trestní podněty a žádosti o informace byly řádně zodpovězeny a projednány a vždy odůvodněny, což vždy absentuje nebo je alibisticky předáno nižším nekonajícícm nebo zákon vědomě porušujícím státním zastupitelstvím (jako OSZ v Prostějově a OS v Prostějově) a zase nahoru a dolu včetně mlčení ministra spravedlnosti a vnitra, protože organizovaný zločin i na ústavní soudu s razítkem ČR řekl, že konopí je prekurzor, viz moje první trestní řízení za údajné porušení § 183 tr.z. trvající 8 let permanentně (10 obvinění), citujme vědomě vadné usnesení č.j. II. ÚS 664/12 v ústavní stížnosti napadající nezákonnost rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 (navíc s pokutou za dovolání 10.tisíc Kč): „..… Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložilSoudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s PREKURZORY a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“. Nepředložení předběžné otázky vylučují nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2010 a jsou důkazem vědomého porušení práva na spravedlivý proces, práva na zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona!


Dne 20.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.