Rozhodnutí MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ze dne 8.2.2016 MSP-133/2016-OJD-DOH/3 a dodatek Cannabis is The Cure, z.s. ze dne 6.2.2016 Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu P ČR k č.j. UOOZ-73-23/ČJ-2016-2900KR a Ministru spravedlnosti ČR k č.j. k č. j. MSP-136/2016-OJD-DOHMINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2
Odbor justičního dohledu

Cannabis is The Cure
Tylova 963/2
779 00 Olomouc
VÁŠ DOPIS čj.:

ZE DNE:

NAŠE čj.:
MSP-133/2016-OJD-DOH/3


VYŘIZUJE:
JUDr. Milan Vybulka
TEL.:
+420 221997330
FAX:
+420 221997557
E-MAIL:
ood@msp.justice.cz
V Praze dne 8. 2. 2016
Počet listů: 1
Přílohy: 0


Vážený pane,

k Vašemu dopisu ze dne 28. 1. 2016, jímž si stěžujete na to, že Policie ČR a státní zastupitelství nevyšetřují Vaše trestní oznámení a kritizujete rozhodnutí a postup Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a  Krajského státního zastupitelství v Brně a uvádíte, v čem byla podle Vašeho názoru nezákonná a nepravdivá, Vám především musím sdělit, že Ministerstvo spravedlnosti nevykonává dohled nad systémem státních zastupitelství a nemůže jim přikazovat, jaká rozhodnutí mají vydat. Zasahovalo by tím nepřípustným způsobem do jejich procesní samostatnosti a působnosti. Dohled nad výkonem činností určitého státního zastupitelství je svěřen podle § 12d  zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, státnímu zastupitelství vyššího stupně. Dozor nad činností policie v přípravném řízení trestním pak vykonává podle § 174 odst. 1 tr. řádu věcně a místně příslušné státní zastupitelství. 

            K Vašemu požadavku, aby pan ministr spravedlnosti „podal podnět ke kárnému/trestnímu řízení s uvedenými soudci a státními zástupci“, je třeba poznamenat, že tento Váš návrh je značně nekonkrétní, není z něj například patrné, kdo ze státních zástupců se dopustil jakého konkrétního závažného jednání. Je třeba poznamenat, že ne každé jednání státního zástupce a soudce je takové povahy a intenzity, aby vyžadovalo podání návrhu na kárný postih. Pro posouzení věci z hlediska možného kárného návrhu, je nezbytné vážit všechny okolnosti případu a zejména intenzitu jednání státního zástupce nebo soudce. Ve smyslu § 87 zákona č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích, je například kárným proviněním zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Vždy však musí jít o jednání vyšší intenzity, způsobilé zapříčinit tyto následky. Soudce také nemůže být kárně stíhán pro nezávislé rozhodování.

            Pokud jde o Váš požadavek, aby byli Vámi nekonkretizovaní soudci a státní zástupci dokonce stíháni trestně (jestliže opravdu trváte na takovém hodnocení jejich činnosti vědom si možných následků křivého obvinění), můžete případně podat trestní oznámení policii ČR či státnímu zastupitelství, v jejichž obvodu mělo k údajnému trestnému činu dojít.

Věřím, že toto sdělení, které má základ v platných právních předpisech, přijmete s pochopením.


S pozdravem

                                                                             JUDr. Irina Sobotková, v. r.
                                                                     vedoucí oddělení justičního dohledu
Za správnost vyhotovení:  Marcela Plaschková
                                  Doplňte prosím nové aktuální důkazy ke dni 6. 2. 2016 k nezákonnému jednání orgánů činných v trestním řízení (dále jen OČTŘ) Prostějov (bod 1) a OČTŘ Praha 3 (bod 2) a nevyšetřování trestních podnětů s důkazy zločinů uvedené pro lepší práci s důkazními materiály o justičně exekutivní korupci souhrnně na titulní straně blogu European Cannabis Church v příspěvku ze dne 6. února 2016 na http://european-cannabis.blogspot.com/ a také přímo v příloze níže.

 Za společnost Cannabis is The Cure, z.s.  zastupující poškozené členy asociace Open Royal Academy realizující výzkum Konopí je lék/Cannabis is The Cure 

Dne 6. února 2016 

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
předseda správní rady 
 


Příloha 

Bod1: OSZ a OS Prostějov 
(výzkumnická farma konopí Ospělov odrůda Friedrich Nietzsche, Konopná apatyka královny koloběžky první a sídlo odborné společnosti Konopí je lék a Konopné církve 798 55 Ospělov 6, viz http://ospelov.eu/

Níže uvedené rozhodnutí JUDr. Naděždy Kezniklové a Mgr. Černíka z OSZ Prostějov (označených jako spolupachatelé: podání obvykle řeší státní zástupce Mgr. Ivo Černík). Jejich nezákonná činnost popsána: zákaz vyšetřovat závažnou trestnou činnost ve věci enormního úbytku zkonfiskovaného majetku a způsobených tragédií na nevinných občanech doložená i čísly jednacími. Policii ČR (Prostějov) bylo dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím dne 4. 2. 2016 určeno toto podání: Statni zástupkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová po roce stěžované nečinnosti předmětného trestního řízení v rozhodnutí ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 uvedla, že v řízení č. j. KRPM-59428 / TČ- 2014 - 141271 policii nařídila vykonat posouzeni velekněze, vedoucího výzkumu a ředitele Edukativní konopné kliniky znalcem profesorem MUDr. Vladislavem Hosákem (přes důkazy ve spisu o porušení trestního řádu k takovémuto úkonu nejen právě tímto znalcem). Protože Policie ČR ve věci předmětného znaleckého zkoumání žádala v rámci řízení pátého obvinění vedoucího výzkumu č. j. KRPM-59428/TČ-2014-141271 o posouzení znalce MUDr. Jiřího Švarce, sdělte, co konkrétně brání posouzení znalcem a vydání rozhodnutí, ve kterém bude označeno jméno znalce a otázky znalci, aby se bylo možné v souladu s trestním řádem ke znalci a otázkám znalci vyjádřit? KSZ Brno obdrželo dne 4. 2. 2016 stížnost na nezákonné jednání a žádost o dozor nad rozhodnutím Mgr. Černíka ze dne 2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 -30, ve kterém SZ označil výše uvedené nezákonné jednání JUDr. Naděždy Kezniklové, dále stížnost na nevyšetřování spáchaných zločinů a extrémní průtahy řízení a neprostou nesmyslnost obvinění vymykající se ustanovení §§  28  a 31, odst. 1 trestního zákoníku za nedůvodné, aniž se s napadanými výroky jakkoliv vyrovnal věcně! Celou stížnost na státního zástupce Černíka s podrobným popisem „pochybení“ a další podněty najdete zde http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/Bod 2: OSZ Praha 3 a OS Praha 3
 
(Edukativní konopná klinika na Žižkově, Ateliér ALF (akronym pro Art Langauage Factory) Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, viz žádost zřizovatelů kliniky vládě ČR ze dne 4. 3. 2011 na http://vlada-cr.blogspot.com/ ).
 
Bylo vám dosud doloženo, že OS Praha 3 dne 31. 7. 2015 v rozhodnutí Si 145/2015 v bodě 8 uvedl, že soudkyně JUDr. Markéta Písaříková nikdy nebyla zákonnou soudkyní spisu 20 C2/2012, ve kterém byl velekněz, vedoucí výzkumu a ředitel kliniky žalobcem, kdy daná soudkyně zajistila dne 4. 8. 2012 do spisu 20 C2/2012 kompromitující materiály, které si dne 29. 8. 2012 předem označená žalovaná pachatelka trestné činnosti (jako jednatelka žalované společnosti Ateliér ALF,o.s., kdy důkazně zneužila funkce při správě svěřeného majetku Ateliér ALF,o.s. s milionovými škodami) ze spisu okopírovala a uhradila za toto kopírování za peníze žalovaného cca 1760 Kč na pokladně soudu OS Praha 3 a soudkyně Písaříková pak řízení k výhodě žalované pachatelky zastavila (přerušila) a současně dala 4. 9. 2012 na žalobce podnět na omezení právní způsobilosti žalobce, kdy jako důkaz nezpůsobilosti žalobce byla právě trestá činnost výše označených soudců a státních zástupců z OSZ a OS Prostějov uvedená v bodu 1. Avšak dne 2. 2. 2016 OS Praha 3 v rozhodnutí Si 11/2016 uvedl, že soudkyně JUDr. Markéta Písaříková byla zákonnou soudkyní spisu 20 C2/2012! Toto je doloženo v úvodu na scanech na důkazech http://bolsevici.blogspot.com/ Přestože bylo doloženo policii i OSZ a MSZ Praha scanem OS Praha 3 doloženo (k příloze řízení dne 31. 7. 2015 k rozhodnutí Si 145/2015), že označená pachatelka dne 28.8.2012 nahlížela do spisu u OS Praha 3 a ten samý den za přítomnosti právníka složila funkci jednatele žalované společnosti Ateliér ALF,o.s. a druhý den za peníze společnosti Ateliér ALF,o.s. a s jeho razítkem dne 29. 8.2012 okopírovala předmětné kompromitující materiály a materiály chráněné trestním zákoníkem, OSZ Praha 3 po čtyřech letech šetření  a marných stížností dne 20.12016 (č.j. 3 ZN 60/2014-57) a 22.1.2016 (č.j. 3 ZN 83/2012-110) stejně jako policie nepravdivě uvedlo, že kopírování spisu proběhlo dne 28.8.2012! A dál vedlo OSZ Praha 3 (šetří Mgr. Polák/ na MSZ JUDr. Pětník) nesmyslné úvahy, že věc soudkyně a pachatelky není trestná a prý i kdyby pachatelka po způsobení zneužitím pravomoci při  správě svěřeného majetku a způsobení tolika škod spis 20 C2/2012 okopírovala až dne 29.8.2012, tak to nevadí, protože byla společně s další jednatelkou společnosti a spolupachatelkou až do 6.9.2012 členkou společnosti, kterou obě pachatelky a další pachatelé opustili bez likvidace opustily a majetky a práva Ateliér ALF,o.s. a dalších poškozených převedly na společnost Konopí je lék, o.s. jako dalšího ze zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, za finanční pomoci Nadačního fondu Karla Janečka  společnost přejmenovali na Bohemp a přemístili (fiktivně) do Holešovic a zde založili s miliardářem Janečkem s.r.o Kanebos, kdy dozorčí rada Edukativní konopné kliniky dostal za tento podvod v roce 2015 dle tří označených svědků 2 miliony korun. V roce 2015 došlo ke změnám ve společnosti Kanebos Applicant a Bohemp, ve kterých organizátor celého podvodu a dozorčí rada kliniky působil. Klinika dělala výzkum neomamných odrůd konopí od roku 2010!!! Ztratil se server a všechna data, který ani nebyl v majetku Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. Není vyjasněno, jaká práva před úpadkem a vytunelováním Ateliér ALF,o.s. převedla pachatelka/pachatelé na Bohemp. Policie to odmítá šetřit, stejně jako zneužití funkce při správě svěřeného majetku, kdy policie přiznala, že toto vůbec nešetřila a OSZ a MSZ Praha to nevadí!!! Stejně tak nejsou šetřeny zcizené majetky, nevydané protokoly z policejních konfiskací atd. Vše uvedené je doloženo na důkazech a scanech na http://atelier-alf.blogspot.com/